Default size 15

En förälder blir till

Alla barn och deras familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det förutsätter att personalen som möter dem är kompetent och normmedveten. Vi har i Västra Götalandsregionen arbetat med detta genom En förälder blir till - ett verktyg som kan främja jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. Verktyget bygger på forskning, riktlinjer och erfarenheter av verksamhetsutveckling där utgångspunkten är olika situationer som kan uppstå i mötet mellan barn, deras vårdnadshavare och personal. I nuläget, 2018, arbetar olika verksamheter i Region Norrbotten, Landstinget i Värmland samt Region Örebro Län med En förälder blir till.

Vi vet genom forskning att barnhälsovården kan bli bättre på att möta blivande och nyblivna föräldrar ur ett jämlikhetsperspektiv. Och vi vet genom personalen inom barnhälsovården och på familjecentraler att de har kompetens och vilja att göra det bästa för barnen och familjerna! Barnhälsovården i Skaraborg kom till oss på Kunskapscentrum för Jämlik vård och frågade oss: ”Hur kan vi bli mer jämlika i praktiken? Tala om för oss hur vi ska göra, så gör vi det!”

När föräldrarna besöker barnmorskemottagning, förlossning, BB, BVC och familjecentraler möter de normer och föreställningar om hur föräldrar ska vara och hur en familj ska se ut. Vad händer när normer och föreställningar krockar med vad familjen behöver och vill ha?Vad händer när:

• en pappa inte ses som en förstahandsförälder?

• barnets familj inte överensstämmer med bilden av en kärnfamilj?

• en förälder som är född i ett annat land än Sverige är rädd för att bli missförstådd?

• en partner inte tror att hen får prata om sina känslor och tankar?

Risken är att behov och problem som föräldrar och barn har inte fångas upp på bästa sätt. För att undvika denna risk behöver de som arbetar inom barnhälsovården vara medvetna om de attityder och värderingar som finns kring föräldraskap. Det kräver kunskap, metoder och ett normkritiskt förhållningssätt.Verktyget har fyra temakapitel:

1. Jämställt föräldraskap – om att inkludera alla föräldrar och stödja och uppmuntra delaktighet.

2. Stjärnfamiljen – om att möta olika familjekonstellationer och de egna föreställningarna om vad en familj är.

3. Kulturell medvetenhet – om att möta familjer från länder och sammanhang som jag själv kanske inte vet så mycket om.

4. Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.Varje kapitel har fyra steg:

1. Vad är problemet (där forskningen på temat gås igenom)

2. Inspiration (där exempel på verksamhetsutvecklande insatser, gjorda av barnhälsovården, på temat ges)

3. Inventering (där verksamheterna går igenom sin egen verksamhet utifrån temat)

4. Handling (där reflektion sker och en konkret plan görs på vilka förbättringar som ska göras, vem som ska göra dem, hur de ska göras och när de ska vara klara)Efter ett pilotprojekt i då 100 personer i Skaraborg arbetade med verktyget i ett år har hela regionens barnhälsovård och familjecentraler erbjudits att arbeta med verktyget. Cirka 700 personer har varit involverade i arbetet i någon fas. Mängder av förbättringar har gjorts. Nya rutiner har införts eller så har gamla arbetats om. Bemötandet har utvecklats. Se bifogad Rapport med exempel på förbättringar. Baslinjemätningar gjordes inför uppstart av arbetet genom ett självskattningsformulär där personalen fick värdera sin egen kunskap. Några resultat av den:


  • Vid uppstarten hade 61 % ganska till mycket stor utsträckning kunskap kring jämställt föräldraskap, ett år senare har motsvarande siffra stigit till 97 %. Vid uppstart uppgav 48 % att de hade verktyg att möta stjärnfamiljer i ganska stor till mycket stor utsträckning vilket ett år senare hade ökat till 77 %.

  • Vid uppstarten svarade 43 % att de hade verktyg att möta familjer från andra länder och sammanhang än de själva kommer ifrån i spannet mellan ganska stor- till mycket stor utsträckning. Ett år senare var bilden annorlunda då 64 % svarade detsamma.

Förväntningar på arbetet med verktyget:


  • Vid uppföljningen efter ett års arbete frågade vi till vilken grad personalen förväntningar på arbete hade infriats under året och resultatet visade att KUNSKAPSHÖJNING har infriats för 83 % av de svarande. PRAKTISK ANVÄNDNING har infriats för 79 % och att UTVECKLAS I DIN YRKESROLL har infriats för 76 % av de svarande.

  • Personalen vittnar också om hur de genom ett annat bemötande får tillbaks andra frågor, nya förtroenden osv inte minst från partnern.Hemsidan Jämlik vård

Hemsida En förälder blir till

En förälder blir till PDF

Rapport – En förälder blir till

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel