Default size 3895 704 470

Förstärkt mottagande av patienter vid utskrivning från slutenvården

Projekt: Förstärkt mottagande av patienter vid utskrivning från slutenvården - Handens vårdcentral, Stockholms läns sjukvårdsområde

Målet med projektet är:


  • att förbättra kvalité och patientsäkerhet vid överrapportering av patienter

  • från slutenvård till öppenvård med minskad stress och ökad trygghet för vårdpersonalen

  • färre återinskrivningar till slutenvården

  • tryggare patienter/anhöriga/medarbetare

I projektplanen skrev vi att genomförandet i första hand skulle innebära ett samarbete med Södersjukhuset och Handengeriatriken, som är våra närmaste vårdgrannar. Det skulle ges möjlighet till studiebesök och utbildning för införandet av SVEA-projektet (Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt).

Arbetet tog sin utgångspunkt i SVEA-projektet som är gjort av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med Webcare (e-tjänst för att samordna vårdplanering) som bas. En arbetsgrupp på tio personer med representanter från vårdcentralens alla yrkeskategorier utsågs. Utifrån arbetets plan brainstormades idéer om hur arbetet skulle fortskridas och var information kunde hämtas. Medarbetarna delades in i grupper och fick i uppgift att ta kontakt med vårdgivare som redan hade detta som en arbetsmodell. Planen för projektet kunde inte genomföras fullt ut på grund av personalförändringar/vikariebrist.

Resultat


  • En tydligare dokumentation görs av geriatriken vid utskrivning av patienter

  • Större förståelse för varandras arbete och patientens behov inför utskrivning

  • Checklista som hjälp i vårt dagliga arbete

  • Färre återinskrivningar och avvikelser till geriatriken när det gäller läkemedel och missad informationFoto: Anette Andersson

Ansvarig Kontaktperson

Beatrice Snårbacka
beatrice.snarbacka@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel