Default size 6

Hälsosam vikt på sikt

Vanliga komplikationer till fetma är kardiovaskulära, metabola, psykosomatiska sjukdomar och sociala konsekvenser. Fetmabehandling är svårt och kräver ofta långvarig, tät kontakt med hälso- och sjukvård. Låg självkänsla och dålig motivation är vanligt i målgruppen. Ett förbättringsarbete ägde rum på en specialistmottagning i södra Sverige, där det fanns ett team för behandling av barnfetma. Bortfall under behandling var vanligt och innebar slöseri med resurser. Ett respektfullt bemötande var extra viktigt eftersom det handlade om en speciellt sårbar patientgrupp.

Syftet med förbättringsarbetet var att undersöka hur motivation till fetmabehandling kan ökas samt vilka möjligheter teamet har att påverka målgruppens motivation till livsstilsförändring.
 Barnet och familjen involverades i utformningen av sin vård. Förbättringsarbetet studerades i en fallstudie genom deltagande observationer och fem intervjuer av teammedlemmarna. Ansatsen var induktiv och analysen kvalitativ innehållsanalys. Personalen identifierade trygghet, tydlighet och arbetsglädje som framgångsfaktorer för ökad motivation hos målgruppen.

Förbättringsarbetet resulterade i färre uteblivna besök och ökad motivation till livsstilsförändring. Viktminskning eller avstannad viktuppgång sågs hos 15 av 37 barn. Patientcentrerat arbetssätt i ett multidisciplinärt team förefaller vara en framgångsfaktor för behandling av barnfetma. Fortsatta studier behövs för att undersöka om detta arbetssätt fungerar över tid. 

Ansvarig Kontaktperson

Elizabet Muhic
elizabet.muhic@lj.se


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel