Intensivvård IVA Södersjukhuset

IVA på Södersjukhuset har haft en något högre riskjusterad dödlighet än andra sjukhus i Stockholmsområdet, och också strax över riksgenomsnittet. En pilotanalys gjordes av några journaler från avlidna patienter som bland annat visade att beslut om behandlingsstrategi och eventuella behandlingsbegränsningar var dåligt dokumenterade. 

Det framkom att det fanns flera förbättringsområden att arbeta vidare med och ett tvärprofessionellt team anmäldes därför till QRCs utvecklingsprogram. Övergripande mål var att förbättra möjligheterna för patienterna att få vård på rätt nivå i rätt tid genom att ställningstagande angående behandlingsstrategi genomförs kontinuerligt under hela vårdtiden på IVA. 

Teamet har arbetat med att förbättra rutinerna för och följsamheten till beslut angående behandlingsstrategi. Förbättringsförslag var att använda en rondmall där behandlingsstrategi står med som obligatorisk punkt, att planera för regelbundna tvärprofessionella vård-konferenser tillsammans med patient eller närstående och att utse en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Till förbättringsprojekt har data använts från SIR. En stor register- och journalgranskningsstudie av patienter som vårdats på IVA 2013 har utförts inom projektet. 

Resultatet visar en kraftigt förhöjd följsamhet till rondmallen, att behandlingsstrategi diskuteras dagligen, att vårdkonferenser planeras i betydligt högre utsträckning än tidigare och att de flesta patienter nu får en patientansvarig sjuksköterska och undersköterska. Teamet har även lyckats få hela Södersjukhuset att ändra dokumentation av behandlingsbeslut och troligen även möjliggöra dokumentation i ett SLL-gemensamt intensivvårdsjournalsystem.Läs mer på QRCStockholm

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel