Default size depositphotos 23046718 m 2015

Ökad trygghet och säkerhet för nyutexaminerade sjuksköterskor

Projekt: Program för utökad introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor 

Den så kallade Lust-studien visar att många nyexaminerade sjuksköterskor upplever stark stress under sitt första yrkesår. Till detta kommer att det sker omfattande ny- och ombyggnationer vid sjukhuset, vilket medför ett ertal störningar i arbetsmiljön. Satsningen handlar om att ge nyexaminerade sjuksköterskor en utökad och individualiserad introduktion för att hantera ovanstående påfrestningar. Det är väl dokumenterat att sjuksköterskor upplever att det kan vara svårt i övergången mellan utbildning och yrkesliv. För att underlätta detta har Södersjukhuset genomfört ett utvidgat introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Ambitionen är att ge deltagarna stöd i sin yrkessocialisation och underlätta övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska. Programmet har löpt över ett år och innehållit gruppträffar med information och erfarenhetsutbyte, diskussionsseminarier utifrån förbestämda teman, föreläsningar, studiebesök, individuella mentorsträffar och möjlighet till auskultation på andra enheter inom sjukhuset.

Resultaten av programmet är främst att det skapat en ökad känsla av trygghet och säkerhet i den nya yrkesrollen, bl.a. genom att öka den praktiska och teoretiska kunskapen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. I våra utvärderingar har just detta fokus betonats som en framgångsfaktor av deltagarna. De har till stor del upplevt en trygghet i att kunna få hjälp med förankringen av den kunskap de fått under utbildningen, i den praktiska vården.

Mest nöjda med utfallet är vi med responsen att merparten av deltagarna upplevt projektet som något positivt, med uttalanden som ”känner sig sedd, ”en stor trygghet”, ”har varit ett bra stöd i början”, ”skulle ha varit mycket jobbigare utan gruppen”. Underlättande faktorer har framför allt varit vår ”litenhet”, vilken inneburit att vi lätt kunnat skräddarsy innehåll och förändra upplägg utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. 

Ansvarig Kontaktperson

Johanna Katz Dalsgaard
johanna.katz-dalsgaard@sll.se

Nina Malinen
nina.malinen@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel