Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.13.45

Standardisering av initialt akutomhändertagande genom tvärprofessionell teamträning

Projekt: Standardisering av initialt omhändertagande genom tvärprofessionell teamträning 

Upplevelsen av otrygghet och rädslan för att göra fel skapar negativ stress. Genom att träna sin egen roll och samarbetet i teamet kan arbetsmiljön göras tryggare och säkrare vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. För att möta de ökade krav som ställs på våra medarbetare i samband med larm ville vi erbjuda tvärprofessionell teamträning i simulerad miljö. Teamträning har visat sig ge den bästa inlärningseffekten och konceptet bygger på strukturerad debriefing efter simuleringen.

För att anpassa teamträningen efter akutmottagningens behov gjordes först en observationsstudie av larm på våra akutrum. Efter detta utbildades instruktörer (undersköterskor, sjuksköterskor och läkare) i teamträning. Instruktörerna fick sedan i uppdrag att planera in teamträningstillfällen för samtliga läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på kliniken. Teamträningen påbörjades hösten 2015 och vid årets (2016) slut kommer samtliga medarbetare genomgått teamträning.

Vårt mål med projektet var att skapa ett standardiserat arbetssätt i akuta situationer och på så sätt skapa trygghet. Oberoende av vem som jobbar ihop i larmteamet kan ett gott samarbete uppnås pga ett standardiserat arbetssätt och kommunikation. Eftersom alla medarbetare ännu inte hunnit delta vid träningstillfällen har vi ännu inte nått målet med att standardisera vårt arbetssätt men träningstillfällena har upplevts som mycket positiva och givande vilket också utvärderingarna har visat.

För att minimera sårbarhet kommer vi sprida ansvaret för framtida projektet på flera personer för att undvika att projektet försenas om nyckelpersoner slutar eller blir sjuka. Det är även viktigt att tidsplanen är realistisk och avsätta tid för administrativ arbetet kring projektet. Som en fortsättning på projektet har vi tankar om att även ordna träningstillfällen för medarbetare utanför vårt eget verksamhetsområde men som ibland tjänstgör på akuten. På så sätt kunde vi sprida vår kunskap och erfarenhet och förbättra samarbetet ytterligare.Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel