När två kulturer ska bli en!

Projekt: Tillsammans skapar vi framtidens sjukvård. Tema Neuro, ny organisationsstruktur i NKS 

En ny organisationsstruktur och sammanslagning av två enheter kräver en hel del arbete för att bli bra. Inför neurokirurgiska och neurologiska klinikerna sammanslagning till Tema Neuro i Karolinskas nya organisationsstruktur, genomfördes en rad aktiviteter mellan de två för att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt god vård.

Bakgrund

I den nya organisationsstrukturen kommer fokus vara på patientflöden och patientgrupper. Patienter som har stor samhörighet, och där det förväntas finnas stora samordningsvinster för såväl patientgruppen som alla involverade yrkesgrupper i patientflödet, planerar man nu att vårda inom samma enhet under hela vårdtiden. Slutenvården i Tema Neuro kommer att bestå av avdelningar där patienten, oavsett om den för tillfället vårdas för neurologiska eller neurokirurgiska besvär, kommer att vårdas inom samma enhet. Detta för att hela teamen skall samlas kring patienten istället för att patienten tvingas flytta mellan avdelningarna som idag. I dagsläget finns två enheter som bedriver intermediärvård vid de neurologiska och neurokirurgiska enheterna i Solna. De nuvarande arbetsgrupperna kan komma att göras om och omvårdnadspersonalen kommer då att vårda patienter med diagnoser/behandlingar/symtom som de tidigare inte har vårdat. Personalen behöver få breddad kompetens i att hantera nya patientgrupper. Vid flytten till nya sjukhusbyggnaden kommer all vård inklusive intermediär vård att ske på enkelrum. Detta kräver ett helt nytt sätt att arbeta och samarbeta. Att vårda patienter med stort och intensivt övervakningsbehov såväl visuellt som medicintekniskt på övervakningsrum kommer innebära mycket ensamarbete för den som är placerad i vårdrummet. Det kan komma att försvåra det naturliga erfarenhets- och kompetensutbyte som idag sker naturligt när flera personer arbetar tillsammans kring flera patienter.

Genomförande

Förberedelser inför omorganisationen har inneburit utbildningar och studiebesök, detta för att utöka en gränsöverskridande kompetens. Ett flertal studiebesök på sjukhus har genomförts med fokus på ställen där de redan arbetar på det sätt som Tema Neuro ska göra, exempelvis i Lund och Linköping. Tre temadagar har genomförts där viktiga frågor har diskuterats, bland annat hur man kan minska tiden för ensamarbete och hur erfarenhets- och kompetensutbyte kan ske med enkelrum. Workshops i samarbete med företagshälsovården och andra utbildningstillfällen har också ingått i satsningen.

Resultat

Det är svårt att mäta resultat av en sådan här satsning men med den positiva responsen från medarbetarna har man lyckats öka känslan av trygghet trots en stor organisationsförändring och flytt. Personalen har upplevt aktiviteterna som givande, att de har ökat motivationen och kompetensen hos medarbetarna inför sammanslagningen.

Ansvarig Kontaktperson

Amina Guenna Holmgren
amina.guenna-holmgren@sll.se

Malin Lägerud
malin.lagerud@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel