Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 06 27 10.01.08

Sammansvetsade team

Projekt: Smidig övergång med hänsyn till psykosocial och fysisk arbetsmiljö i nya lokaler 

Neurointensiven NIVA består av 100 stycken anställda specialistsjuksköterskor och undersköterskor. För att kunna arbeta på ett säkert sätt med våra patienter behöver vi bibehålla vår teamkänsla. NIVA har expanderat och utmanats att bedriva verksamhet på två våningsplan. I framtiden med Nya Karolinska Sjukhuset, NKS utmanas vi att arbeta med enkelsalar. Vilka redskap behövs då för att dagligen skapa fungerande team? Projektet syftar till att: Förbereda NIVA inför NKS och vi ansökte om medel för att arbeta både med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Utvecklande medarbetarskap

På Karolinska Universitetssjukhuset genomgår chefer utbildningen ”Utvecklande ledarskap” i Huma Novas regi, där NIVA har valt att arbeta vidare med företaget. Vi utbildar våra medarbetare i att verka i en utvecklande miljö med empatisk kommunikation. Vem är jag i gruppen? Våra olika personligheter och deras fördel i arbetet. Medarbetaren tränas i att vara självledande och ta ansvar i arbetet. Arbetet med bedrivs tillsammans med Huma Nova under hela projektet.

NIVA med knuff

Vi har två spelplaner, en över patientsalar i nuläge och en på framtidens NKS. Medarbetarna fördelar bemanning utifrån olika vårdscenarior och vårdtyngd. Magneter märkta med NIVA:s olika kompetenser används i olika scenarior. Dessa flyttas runt av medarbetarna utifrån olika vårdsituationer med syftet patientsäker vård. - Hur fördelar vi oss bäst?

Kommunikationsradio i sjukvårdsarbetet?

Arbete pågår med att utprova ett kommunikationsradiosystem för att fördela resurser efter vårdtyngd på patientsalarna och två våningsplan på ett effektivt och patientsäkert sätt.

Teamträning med simulatorcentrum

Hur skapas säkra team med dagens förutsättningar? Utbildning planeras för samtlig personal tillsammans med CAMST Simulatorcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi genomför ”Teamträning i intensivvårdsmiljö” , med fokus på kommunikation.

Studiebesök

Besök på intensivvårdsavdelningar med enkelsalar planeras för att studera arbetssätt och resursutnyttjande .Genom förstudier inhämtas information och kunskap från strukturellt och organisatoriskt likvärdiga verksamheter för att dra lärdom så att vi gör rätt från början.

 

Ansvarig Kontaktperson

Birgitta Olgren
birgitta.olgren@sll.se

Camilla Smedberg
camilla.smedberg@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel